Gebruikersovereenkomst

Om toegang te krijgen tot de MAROKKO.nl website(s) en/of Web pagina's wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, gelieve dan te noteren dat u niet gerechtigd bent om de MAROKKO.nl website(s) te gebruiken.

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere aanbieder over te stappen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door MAROKKO MEDIA en/od MAROKKO.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniquƩs en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt.

GEEN ENKELE WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET HIER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT WAARBORGEN VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. MAROKKO.NL ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN MAROKKO.NL OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAROKKO.NL ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ WET TOEGESTAAN IS.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat MAROKKO.nl verbindingen naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreƫerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-MAROKKO.nl-site niet dat MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.

Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de MAROKKO.nl Web pagina's, stemt u er in toe dat:
  • de gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; 
  • u zal alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;
  • u bent eigenaar van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl is gerechtigd om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;
  • indien adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl op een website publiceert dient de adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl daaraan gestelde regels;
  • en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.
Op de nakoming van deze overeenkomst door MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl zijn bestaand recht en juridische processen van toepassing, en geen van de in de overeenkomst opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, leden van staande en/of zittende magistratuur, opsporingsambtenaren en/of andere ambtenaren van Justitie, die verband houden met uw gebruik van de MAROKKO.nl website(s) of informatie die aan MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl is verstrekt of door MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Voorzover het -te hunner beoordeling- gaat om (verdenking van) strafbare uitingen en/of gedragingen op de MAROKKO.nl website(s).

MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. Marokko.nl is een geregistreerde handelsnaam van Stichting Marokko Media. De producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze sites kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MAROKKO.nl of de derde-eigenaar ervan.